+359 2 854 87 97 sneferu@abv.bg

За нас

logo sneferuСнеферу ЕООД е строителна компания, която извършва строителство, ремонти, реконструкции и проектиране на многоетажни жилищни сгради, офис сгради, търговски обекти, фамилни къщи и други.

Строителните обекти се изпълняват както по поръчка на клиента, така и по проект, изготвен от строителната компания. Снеферу ЕООД е вписана в Централния професионален регистър на строителя и притежава удостоверения за извършване на ниско, средно и високо строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения, строежи от транспортната инфраструктура, строежи от енергийната и благоустройствена инфраструктура, както и хидротехническо строителство.

Европейски-съюз.-Европейски-фонд-за-регионално-развитие
Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност 2014-2020

Фирма „Снеферу“ ЕООД е бенефициент по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-16722-C01 и изпълнява проект “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Проектът е финансиран в рамките на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-2.073 “Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, със средства, осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.

Проектът е насочен към Осигуряване на оперативен капитал за „Снеферу“ ЕООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

В резултат от осъществяването на дейностите по проекта ще се окаже пряк положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Това от своя страна ще допринесе за по-нататъшното продължаване дейността на „Снеферу“ ЕООД.

Общата стойност на допустимите разходи по проекта е в размер на 10 000 /десет хиляди/ лв., от които 8500 /осем хиляди и петстотин/ европейско и 1500 /хиляда и петстотин/ национално съфинансиране.

Крайният срок за изпълнение на дейностите по проекта е 14.12.2020 г.